The 2. and 3. round of Egyptian Elections

الاربعاء, 11 يناير 2012

Já jsem se zúčastnil 2. (Suez) a 3. kola voleb (Marsa Matruh a Siwa).

Egypťané měli zájem volit zvláště v prvním kole. Mezi lidmi panoval velký entuziasmus, neboť tyto volby jsou na rozdíl od všech předchozích v mnoha směrech opravdu svobodné a demokratické. Nicméně postupně zájem upadal. Řada lidí šla také volit jen proto, že  volby jsou zde povinné a neúčast je pokutována 500 egyptskými librami. Spousta z nich proto vhodila neplatný lístek, neboť nevěří žádné politické straně.

Každý volební okrsek se skládal z několika volebních místností, na rozdíl od ČR však byly zvláštní budovy pro muže a ženy. V Marsa Matruh byl jeden okrsek společný pro muže i ženy. Volební komisi předsedal soudce, který měl zajistit legálnost a transparentnost voleb. Nespatřili jsme však žádnou soudkyni. Každá komise se pak skládala ze zástupců nominovaných státními orgány, politickými stranami a jednotlivými kandidáty. Voliči vhazovali dva hlasovací lístky, a to jeden pro politickou stranu a druhý pro jednotlivé kandidáty. Samotný proces hlasování záležel na způsobu organizace danou volební komisí resp. soudce. Jak v Suezu tak v Marsa Matruh a Siwě jsme byli vpuštěni do většiny volebních místností. Do některých stanic nás nepustili příslušníci armády a výjimečně nám nedovolili vstup do volební místnosti soudci. Pozorování voleb v Ismaílíji nám bylo zakázáno armádou. Na rozdíl od Suezu zelo velké množství volebních místností v Marsa Matruh a Siwě prázdnotou a jednoznačně převažovala účast žen nad muži. Rovněž nám až na malé výjimky nebylo dovoleno v Marsa Matruh a Siwě fotografovat.

Během voleb jsem osobně nezaznamenal nějaké hrubé porušování volebního procesu typu vyhrožování násilím či zjevné kupování hlasů. Největší prohřešky se týkaly převážně volení mimo plentu, několik lidí za plentou, nedostatečného kontrolováni identity zahalených žen, otevřené či skryté volební kampaně před volebními místnostmi i během voleb a podobně. Do jedné volební místnosti v Marsa Matruh vstoupil ozbrojený voják, který na mobilní telefon filmoval, jak občané volili. V Suezu bylo často vidět poblíž volebních stanic skupinu osob s laptopem poskytující lidem informace o jejich volební místnosti a zároveň vedoucí skrytou agitaci za svou stranu (nejčastěji Strana svobody a spravedlnosti a strany Světla). V Suezu bylo pak možno často pozorovat tyto informační letáčky poházené po volebních místnostech. V některých místnostech v Suezu se snažili zástupci některých stran (Núr) agitovat ve svůj prospěch. V Marsa Matruh a Siwě bylo možno spatřit volební plakáty a billboardy v blízkosti volebních stanic. Hlavní slabina volebního procesu spočívá v převozu volebních uren z volebních místnosti do hlavní sčítací stanice. Převoz uren je plně v režii armády a mimo kontrolu nezávislých pozorovatelů, proto je tam prostor pro možné manipulace. Nicméně celkový dojem z voleb je pozitivní a povzbudivý pro nadcházející volby.

I participated in the second (Suez) and the third round of elections (Marsa Matruh and Siwa).

Egyptians were interested in voting especially in the first round. People were very enthusiastic because unlike all previous elections, these are really free and democratic in many aspects. However, their interest has declined gradually. Many people went to vote just because the elections are compulsory and their absence is fined by 500 Egyptian pounds. A lot of them thus casted a spoiled ballot since they do not trust any political party.

Every polling station consisted of several polling rooms but unlike the Czech Republic there were separate stations for men and women. In Marsa Matruh, one of the polling stations was common to both men and women. A chairman of the election committee was judge who was to ensure legality and transparency of the voting process. But we did not see any woman as a judge. Every election committee consisted of representatives nominated by state administration, political parties and candidates. Voters casted two kinds of ballots – one for political party and other for two candidates. The very process of voting depended on the way of organization by given election committee or judge. In Suez as well as in Marsa Matruh and Siwa, we were allowed to enter most of polling rooms. If we were prevented from entering some polling stations it was by the military and in some rare cases we were banned to enter by judges. Our elections observing in Ismailiya was banned by the military. Unlike Suez, many polling rooms in Marsa Matruh and Siwa were empty and participation of women was significantly higher than that of men. Moreover, unlike Suez, we were not allowed to take photos in Marsa Matruh and Siwa with the exception of a few cases.

During elections, I did not observe any gross violations of electoral process such as intimidation by violence or apparent votes buying. The greatest offenses were mostly related to voting outside booths, several people in one booth, insufficient identity checking of veiled women, an overt or a covert campaigning inside or outside polling stations even during elections etc. One polling room in Marsa Matruh was entered by an armed soldier who was filming on his cell phone how the people were voting. In Suez, we often saw near polling stations a group of people with a laptop providing voters with information about their polling room while leading covert campaign for their party (most often Freedom and Justice Party and Nour Party). Also in Suez, these information leaflets were often seen scattered inside polling rooms. In some rooms in Suez, the representatives of some parties (Nour Party) tried to make voters vote in their favour. In Marsa Matruh and Siwa, we could observe campaign posters and billboards near polling stations. The main weakness of the electoral process is in transporting of ballot boxes from the polling stations to the counting station. The transport of boxes is under full control of the Army and beyond supervision of independent observers hence, there is a room here for potential manipulations. However, general impression of elections is positive and encouraging for next elections

يوميات الإنتخابات
Egypt Elections: Round 3 الثلاثاء, 21 فبراير 2012
1/20
النشرة الدورية
من فضلك قم بأدخال الايميل الشخصى: